Poradnia

OFERTA PRACY DLA PSYCHOLOGA

Ogłoszenie o naborze na stanowisko psychologa

Serdecznie zapraszamy do składania ofert na stanowisko psychologa w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej WSG. 

Wymagania:
1) Osoba ubiegająca się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela psychologa musi legitymować się kwalifikacjami zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 poz. 2215 ze zm.) oraz zgodnie z §3 i §20 rozporządzenia MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 poz. 1575).
2) doświadczenie w pracy na stanowisku psychologa, zwłaszcza w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością oraz jego rodziną,
3) doświadczenie w diagnozie intelektu dziecka,
4) samodzielność, komunikatywność, kultura osobista, odporność na stres.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Przeprowadzanie diagnoz psychologicznych dzieci i młodzieży.

2) Opracowywanie wyników badań i opinii.

3) Udzielanie porad wychowawczych rodzicom i nauczycielom.

4) Prowadzenie konsultacji psychologicznych, terapii psychologicznej.

5) Prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci , rodziców i nauczycieli.

6) Prowadzenie obowiązującej dokumentacji.

7) Wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeb poradni, a zleconych przez dyrektora.


Warunki pracy na danym stanowisku:
1) Wymiar etatu: pół etatu.
2) Forma zatrudnienia: umowa o pracę.
3) Praca na stanowisku psycholog – nauczyciel będzie wykonywana w ramach stosunku pracy.

Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV);

2) list motywacyjny;

3) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów, certyfikat);

4) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wraz z klauzulą informacyjną.

                                                                                             Ewa Kaniewska-Mackiewicz

                                                                                                        dyrektor poradni

powrót do listy aktualności