Poradnia

O nas

NIEPUBLICZNA PORADNIA PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNO
„Instytut Wspierania Rozwoju Dziecka”

Oferujemy swoje usługi dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom w zakresie diagnozy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej. Pomożemy w pokonywaniu trudności w uczeniu się, rozwiązywaniu problemów emocjonalnych, wychowawczych, dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej.

 „Jesteśmy po to, by rozumieć, wspierać i pomagać”

Posiadamy Wpis do ewidencji placówek edukacyjnych prowadzonych przez Urząd Miasta Bydgoszczy, oraz nadzór merytoryczny: Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.

Koncepcja pracy Naszej Poradni uwzględnia:

 1. Aktualnie obowiązujące przepisy prawa oświatowego (Karta Nauczyciela, Ustawa o Systemie Oświaty, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i inne)
 2. Kierunki działania polityki oświatowej państwa.
 3. Zadania statutowe placówki.
 4. Oczekiwania i potrzeby środowiska lokalnego.
 5. Kwalifikacje zawodowe, umiejętności i doświadczenie pracowników merytorycznych.
 6. Bazę lokalową oraz wyposażenie placówki w pomoce diagnostyczne i terapeutyczne.
 7. Postanowienia zawarte w Konwencji Praw Dziecka z 1991 roku.
 8. Misję i wizję Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej „Instytutu Wspierania Rozwoju Dziecka”  Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy 

Kierunki świadczonej pomocy w Poradni:

Obszar psychologiczno-pedagogiczny:

a) wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży;

b) diagnozowanie i opiniowanie:

 • diagnoza trudności edukacyjnych (m.in. dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, dysortografia), emocjonalnych, wychowawczych oraz potencjalnych możliwości i uzdolnień rozwojowych,
 • pełna diagnostyka dla potrzeb ubiegania się o opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu (autyzm, zespół Aspergera),
 • diagnoza różnicowana w kierunku ADHD,
 • diagnoza poziomu rozwoju intelektualnego,
 • diagnoza rozwoju emocjonalnego małego dziecka (3-6 lat);
 • diagnoza poziomu rozwoju funkcjonalnego;
 • diagnoza poziomu agresji oraz reaktywności emocjonalnej;
 • grupowa i indywidualna diagnoza predyspozycji zawodowych uczniów gimnazjum i szkół ponadpodstawowych,
 • opinie w sprawie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, 
 • opinie w sprawie wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej oraz odroczenia rozpoczęcia spełnienia obowiązku szkolnego, pozostawienia ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na drugi rok w tej samej klasie, objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej, dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia z zaburzeniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się, o zwolnieniu ucznia  zwadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego, 

c) profilaktyka i poradnictwo;

d) promocja zdrowia;

e) wspieranie dzieci i młodzieży w rozwijaniu ich kompetencji społeczno-emocjonalnych;

f) terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych;

g) wczesne wspomaganie dzieci przejawiających nieprawidłowości rozwojowe:

 • terapia psychologiczna,
 • terapia pedagogiczna,
 • konsultacje dla dzieci z wadami słuchu,
 • konsultacje dla dzieci z wadą wzroku;

h) wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej roli rodziny:

 • warsztaty oraz grupy wsparcia dla rodziców,
 • terapia rodzin,
 • wykłady, pogadanki, zajęcia warsztatowe na terenie szkół i przedszkoli,
 • opracowywanie mini poradników, wytycznych dotyczących wiedzy psychologiczno-pedagogicznej dotyczącej pracy z dzieckiem (m.in. na stronie internetowej poradni);

i) wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły:

 • pomoc w tworzeniu indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych,  a także planów działań wspierających,
 • wsparcie w rozwiązywaniu bieżących sytuacji problemowych dotyczących dzieci  i młodzieży,
 • organizowanie działań o charakterze psychoedukacyjnym, socjoterapeutycznym oraz poradnictwa dla uczniów szkół,
 • stosowanie innowacyjnych form pracy z nauczycielami wynikających z diagnozy oraz zgłaszanych potrzeb,
 • informowanie nauczycieli rozpoczynających pracę o stosownych przepisach dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz o możliwościach współpracy w tym obszarze z poradnią,
 • przygotowanie ofert szkoleniowych dla pedagogów i nauczycieli,
 • prowadzenie w szkołach warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień, przeciwdziałaniu agresji, promocji zdrowia, treningów umiejętności interpersonalnych, radzenia sobie z sytuacjami trudnymi,
 • opracowanie oraz wdrażanie programów profilaktyczno-wychowawczych,
 • działania informacyjne i mediacyjne w szkołach w przypadku sytuacji konfliktowych,
 • szkolenia przygotowujące do samodzielnego wyboru zawodu i szkoły,
 • warsztaty doskonalące techniki efektywnego uczenia się
 • prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli.

Obszar pomocy logopedycznej, neurologopedycznej, surdologopedycznej:

a) diagnoza logopedyczna;

b) zajęcia logopedyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb dziecka;

c) warsztaty dla rodziców dzieci z problemami logopedycznymi.

Obszar pomocy z zakresu integracji sensorycznej:

a) diagnoza procesów integracji sensorycznych;

b) indywidualna terapia z zakresu integracji sensorycznej w oparciu o przygotowany program pracy;

c)warsztaty dla nauczycieli – jak rozpoznawać i wspierać dzieci z zaburzeniami w obszarze integracji sensorycznej;

d) warsztaty dla rodziców dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej.

Kreujemy pozytywny wizerunek poradni w środowisku lokalnym:

 1. Ścisła współpraca ze szkołami, placówkami oświatowymi, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, oraz organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz dzieci, rodziny, środowiska (z uwzględnieniem działań psychiatrii środowiskowej). Między innymi organizowanie mini warsztatów – w formie oferty zajęć organizowanych w Poradni.
 2. Zacieśnianie współpracy z innymi podmiotami działającymi na rzecz dzieci i ich rodzin poprzez wymianę informacji dotyczącą wzajemnej oferty świadczonych usług, współdziałanie w udzielaniu pomocy poszczególnym wspólnym klientom zapraszanie specjalistów  i przedstawicieli na spotkania problemów

Jesteśmy otwarci na  Wasze oczekiwania i gotowi je realizować.

ZAPRASZAMY!

 

/userfiles/files/RODO%20-%20Klauzula%20informacyjna.pdf

Zapraszamy na szkolenia dla nauczycieli

NIEPUBLICZNE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Stawiamy na jakość kształcenia i wyposażamy naszych absolwentów w narzędzia niezbędne do rozwoju zawodowego w różnych sektorach gospodarki. Oferta skierowana jest do osób dynamicznych, kreatywnych, zainteresowanych własnym rozwojem zawodowym. Przygotowane pakiety szkoleń, profesjonalna kadra wykładowców, techniki szkoleń z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu multimedialnego, sprostają oczekiwaniom zarówno studentów, absolwentów jak i osób aktywnych zawodowo. ZAPRASZAMY  więcej>>

Zapraszamy do skorzystania ofert półkolonii

ZAPRASZAMY NA WAKACYJNĄ PRZYGODĘ Z WYŻSZĄ SZKOŁĄ GOSPODARKI! 

Centrum Projektów Edukacyjnych WSG, jak co roku, zaprasza dzieci do udziału w niezapomnianej przygodzie pełnej zabawy i treści edukacyjnych.

Zapraszamy  dzieci w wieku 5 – 12 lat lubiące różnorodnie i aktywnie spędzać czas. Przeprowadzimy eksperymenty z dziedzin fizyki, chemii, i przyrody, przenikniemy do świata motoryzacji, robotów i komputerów, wykonamy interesujące dzieła plastyczne, będziemy doskonalić umiejętności taneczne i piłkarskie – jednym słowem wszystko w jednym miejscu dla ciekawych świata dzieci. ZAPRASZAMY więcej >>

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ